Tok2Mi to czat głosowo-smsowy dzięki któremu szybko nawiążesz nowe znajomości, umówisz się na randkę lub imprezę oraz swobodnie porozmawiasz z ciekawymi osobami.Regulamin usługi Chat Tok2Mi

Niniejszy Regulamin usługi Tok2Mi, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady korzystania z usługi Tok2Mi (dalej "Usługa"), sposób rejestracji do Usługi użytkowników oraz zasady korzystania z Usługi przez użytkowników.

Usługę świadczy Digital Virgo S.A z siedzibą w Warszawie przy ulicy Inflanckiej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000083354, NIP: 527-23-17-216, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 500.000,00PLN ("Digital Virgo" lub zwany dalej "Organizatorem").

t

I. Informacje ogólne

1. Usługa jest dostępna wyłącznie dla wszystkich użytkowników aktywnego numeru telefonu komórkowego w sieci PTK Centertel Sp. z o.o. , którzy zarejestrowali się w Usłudze („Użytkownicy”).


2. Organizator nieodpłatnie udostępnia Regulamin na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.tok2mi.pl.


3. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Usługi.


4. Każdy Użytkownik zapewnia we własnym zakresie spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych w celu korzystania z Usługi: telefon komórkowy lub inne urządzenie wyposażone w funkcjonalności umożliwiające korzystanie Usługi tj. wysyłanie i odbieranie SMSów), opcjonalnie posiadający połączenie z siecią Internet do uruchomienia strony WAP, a także komputer, podłączony jest do Internetu dla uruchomienie strony www Usługi .


5. Ilekroć w Regulaminie użyte są niżej wymienione pojęcia, należy je rozumieć w następujący sposób:


  1. SMS (Short Message Service) - jest to krótka wiadomość tekstowa, składająca się z maksimum nie więcej niż 160 znaków (litery, cyfry, znaki szczególne), którą można przesłać na dowolny telefon komórkowy, zawierająca treść wpisaną przez nadawcę oraz umożliwiająca identyfikację numeru telefonu komórkowego jej nadawcy.


  1. IVR (Interactive Voice Response) - to połączenie głosowe między systemem a numerem MSISDN (numerem telefonu) Użytkownika.


  1. Usługa – oznacza usługę Tok2Mi, świadczoną drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych (w tym również telefonów komórkowych), na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego. Usługa polega na umożliwieniu zarejestrowanym Użytkownikom komunikacji za pomocą wiadomości SMS oraz korzystania z połączeń głosowych, a także na pośrednictwie w przesyłaniu danych geolokalizacyjnych Użytkowników, w celu skontaktowania i prowadzenia rozmów przez różne grupy Użytkowników;


  1. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu. Użytkownikami mogą być osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych pod warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego, a także osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem działania w ich imieniu przedstawiciela ustawowego.


II. Zasady korzystania z Usługi


1. Usługa umożliwia komunikację z innymi zarejestrowanymi Użytkownikami Usługi poprzez przesyłanie wiadomości SMS.


2. Użytkownicy Usługi mają do dyspozycji następujące funkcje:

a. rozmowa poprzez SMS pod dedykowanym numerem z Użytkownikiem, który wyraził zgodę na taką formę kontaktu.

3. Rejestracja do Usługi odbywa się poprzez wysłanie SMS o treści T2M na numer 81010 (koszt wysłania sms to 0,10 zł netto/ 0,12 zł brutto i dokonanie czynności rejestracyjnych obligatoryjnych (zadeklarowania wieku, płci, określenie Nicka) i opcjonalnych (wyrażenia zgody na lokalizację aparatu telefonicznego na potrzeby Usługi).


4. Warunkiem uczestnictwa w Usłudze jest dokonanie pełnej rejestracji pod numerem SMS 81010 (koszt wysłania sms to 0,05 zł netto/ 0,06 zł brutto) czyli dokonanie wszystkich czynności rejestracyjnych obligatoryjnych (zadeklarowania wieku, płci, określenie Nicka).


5. Użytkownik wysyłając SMS o treści ZGODA T2M na numer 81010 wyraża zgodę na lokalizowanie wyłącznie na potrzeby Usługi.

6. Użytkownik może się wyrejestrować z Usługi w każdym czasie poprzez usunięcie swojego profilu wysyłając SMS o treści TTMSTOP na numer 81010 albo wybierając opcję usunięcia profilu w głosowym menu (dzwoniąc na numer *81010), przy czym wyrejestrowania należy w każdym przypadku dokonać z numeru telefonu komórkowego, dla którego Usługa została aktywowana.

7. Usługa służy wyłącznie do komunikacji prywatnej. Usługa nie można wykorzystywać w celach komercyjnych ani bezprawnych. Zabronione jest zamieszczanie w ramach Usługi :

a. informacji handlowych

b. treści naruszających przepisy prawa, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, prawa lub dobra osobiste osób trzecich

c. treści wulgarnych, obraźliwych lub zawierających groźby

d. treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, wyznanie, narodowość, język.

III. Opłaty:


1. Opłata za wysłanie SMSa na numery: 81010, 81011, 81012, 81013, 81014, 81015, 81016, 81017, 81018, 81019 wynosi: 0,10 zł netto czyli 0,12 zł brutto

2. Opłaty za Usługi pobierane są przez PTK Centertel Sp. z o.o.

3. Usługa nie jest dostępna w roamingu.

IV. Pomoc i reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Usługi, w tym dotyczące opłat, mogą być składane bezpośrednio do PTC Centertel Sp. z o.o. i w trybie określonym przez PTC Centertel Sp. z o.o. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, Użytkownik ma prawo składać Organizatorowi reklamacje dotyczące Usługi.


2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania reklamacja Użytkownika może zostać przesłana pisemnie na adres: Digital Virgo S.A. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres email: pomoc(at)tok2mi.pl. Dla ułatwienia identyfikacji Użytkownika oraz zgłaszanych problemów i żądań, rekomendowane jest, by reklamacja określała: nazwę usługi, numer telefonu, z którego dokonano rejestracji w Usłudze, imię oraz nazwisko osoby wnoszącej reklamację, adres do korespondencji oraz dokładnie opisaną przyczynę reklamacji.


3. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 2 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.


4. Digital Virgo rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od ich otrzymania i powiadamia Użytkownika o rozstrzygnięciu pisemnie na adres wskazany przez Użytkownika lub drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego wysłano reklamację lub który został wskazany przez Użytkownika jako właściwy w celu udzielenia odpowiedzi na reklamację.


V. Postanowienia końcowe


1. Dane osobowe Użytkownika, przetwarzane będą zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Digital Virgo S.A z siedzibą: z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-189), przy ulicy Inflanckiej 4. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w zakresie oraz w celu niezbędnych do wykonania Usługi (w tym rozpatrzenia reklamacji). Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.


2. Informacje dotyczące Usługi będą dostępne na stronie www.tok2mi.pl


3. Pytania dotyczące funkcjonowania Usługi można wysyłać na adres Digital Virgo S.A email: pomoc(at)tok2mi.plAktualizacja Regulaminu z dnia 13.09.2013r

W związku z aktualizacją Regulaminu następuje:

Ad.II pkt 1-5 „Zasady korzystania z usługi” Brak możliwości zapisania do usługi poprzez system IVR oraz SMS. Użytkownicy, którzy zapisali się do usługi przed aktualizacją Regulaminu nie zostają usunięci i mogę z niej korzystać przy pomocy nowych funkcjonalności zgodnie z opisem poniżej.

Użytkownicy Tok2Mi, którzy wyślą SMS o treści CZATER na numer 60255 (koszt: 0zł) celem zapisania do serwisu Czater zostaną automatycznie wypisani z serwisu Tok2Mi.

Komenda Opis Numer

TOK lub LISTA na numer 81010 skutkuje odesłaniem do Użytkownika listy 4 nicków, z którymi można nawiązać rozmowę. Aby nawiązać rozmowę należy wysłać dany Nick z listy,

SZUKAJ lub S Wysłanie czterech zaproszeń do osób znajdujących się w pobliżu i spełniających kryteria wyszukiwania. Kryteria domyślne to przeciwna płeć i zbliżony wiek.

SZUKAJ NICK Rozpoczęcie rozmowy z Użytkownikiem o podanym Nick-u.

BLOKUJ NICK Całkowite zablokowanie komunikacji z numerem telefonu, należącym do osoby o podanym Nick-u. Blokada jest dwustronna, co oznacza, że żadna ze stron, ani blokujący, ani blokowany, nie nawiąże kontaktu ze stroną przeciwną. Odblokować Użytkownika można komendą ODBLOKUJ

ODBLOKUJ NICK Odblokowanie komunikacji z numerem telefonu, który został wcześniej zablokowany komendą.

INFO NICK Uzyskanie informacji na temat osoby o podanym Nick-u.

INFO Uzyskanie informacji dotyczących własnego profilu.

STOP Zawieszenie korzystania z Usługi i swojego udziału w Usłudze na 12 godzin W tym okresie nie są przesyłane żadne wiadomości SMS związane z Usługą. Wysłanie SMS o treści innej ni z INFO na numer 81010 skutkuje odwieszeniem usługi

STOP ILOSC_GODZIN powoduje zawieszenie udziału w Usłudze na określoną ilość godzin. Aby wcześniej powrócić do Usługi należy przesłać SMS z dowolnym poleceniem (oprócz INFO) pod numer 81010

Użytkownicy Tok2Mi mają możliwość nawiązania rozmowy z także osobami z innego chatu SMS „CZATER” dostępnego u wszystkich operatorów.

Opłaty w usłudze Chat Tok2Mi pozostają bez zmian.

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmianRegulamin Czatera: http://czat.czater.bemobi.pl/regulamin.pdfW przypadku dokonania rejestracji poprzez wysłanie SMS o treści START CZATER I CZATER, na numer 60255, Użytkownik zapisuje się od razu do subskrypcji płatnej. W ramach tej subskrypcji wraz z otrzymaniem każdej płatnej wiadomości SMS MT Użytkownik otrzymuje pakiet 500 wiadomości SMS do wykorzystania aż do momentu otrzymania kolejnej wiadomości SMS MT z numer 60255. Pakiet 500 wiadomości SMS jest przyznawany w celu możliwości przeprowadzenia rozmów z innymi Użytkownikami. Niewykorzystane wiadomości SMS, kasują się z momentem otrzymania kolejnej wiadomości SMS MT. Subskrypcja płatna odnawiana jest w każdy poniedziałek, środę oraz piątek, co wiąże się z wysłaniem wiadomości SMS MT na numer telefonu komórkowego Klienta, koszt: 2 zł bez VAT/2,46 z VAT, do momentu rezygnacji z Usługi. Użytkownik może zrezygnować z Usługi w każdym czasie przez wysłanie wiadomości SMS: o treści STOP CZATER na numer 60255 (koszt wiadomości 0zł).